Problem E 不妙(From 2019计科第二次实训)

10175101159 edited 2 年前

本弱鸡还不会数位DP,于是使用了一些数学技巧进行正面实现(懒得写思路了,大概是排列组合):

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

string a,b;

ll mpow(ll a,ll b)
{
  ll ret = 1;
  while(b--){
    ret *= a;
  }
  return ret;
}

ll mix(string s)
{
  ll temp = 0;
  for(int i = s.length() - 2;i >= 0;--i){
    temp += s[i] - '0';
  }
  ll ret = temp % 9;
  return ret ? 9 - ret : 0;
}

ll cal(string s)
{
  ll len = s.length();
  ll ret = 0;
  for(ll i = 0;i < len - 1;++i){
    if(s[i] == '9'){
      for(ll j = i;j < len;++j){
        s[j] = '8';
      }
    }
    ret += (s[i] - '0') * mpow(9LL,len - i - 2) * 8LL;
  }
  ll left = min(s[len - 1],'8') - '0';
  ret += left + 1;
  if(mix(s) <= left)--ret;
  return ret;
}

int main()
{
  while(cin>>a>>b){
    cout<<cal(b) - cal(a) + 1<<endl;
  }
  return 0;
}

这题还可以放宽条件,不要求输入的$a,b$都是妙数,代码如下:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

ll a,b;

string change(ll x)
{
  if(x == 0)return "0";
  string ret = "";
  while(x){
    ret = (char)(x % 10 + '0') + ret;
    x /= 10;
  }
  return ret;
}

ll mpow(ll a,ll b)
{
  ll ret = 1;
  while(b--){
    ret *= a;
  }
  return ret;
}

ll mix(string s)
{
  ll temp = 0;
  for(int i = s.length() - 2;i >= 0;--i){
    temp += s[i] - '0';
  }
  ll ret = temp % 9;
  return ret ? 9 - ret : 0;
}

ll cal(string s)
{
  ll len = s.length();
  ll ret = 0;
  for(ll i = 0;i < len - 1;++i){
    if(s[i] == '9'){
      for(ll j = i;j < len;++j){
        s[j] = '8';
      }
    }
    ret += (s[i] - '0') * mpow(9LL,len - i - 2) * 8LL;
  }
  ll left = min(s[len - 1],'8') - '0';
  ret += left + 1;
  if(mix(s) <= left)--ret;
  return ret;
}

int main()
{
  while(cin>>a>>b){
    cout<<cal(change(b)) - cal(change(a - 1))<<endl;
  }
  return 0;
}

Comments

你当前正在回复 博客/题目
存在问题!