Python 语言程序设计(2017 年秋)

1026. 统计

单点时限: 2.0 sec

内存限制: 256 MB

给你 n 个数,要求你统计里面奇数和偶数的平均值。

输入格式

输入为多组数据,处理直到文件结束。每次输入一个数 n(n<= 1000),接下来 n 个数,每个数小于 10000。

输出格式

输出奇数和偶数的平均值,2 个结果输出在同一行,中间有个空格,结果保留 3 位有效数字,如果奇数或者偶数的个数是 0,则输出 None,具体格式参看 Simple。

样例

Input
4
1 2 3 4
2
1 3
2
2 4
Output
2.000 3.000
2.000 None
None 3.000
不限期开放

题目列表