上海纽约大学第一场摸底测试

# = A
100
B
100
C
100
D
100
E
100
1
Leo Chen
500 + + + + +
1
Pavel Nikolaitchev
500 100
100
100
100
100
1
Qiutong Men
500 100
100
100
100
100
1
Yufeng Xu
500 100
100
100
100
100
1
Puming Liu
500 100
100
100
100
100
1
Steve Xu
500 100
100
100
100
100
1
Yuquan Hu
500 100
100
100
100
100
8
Jinhong Xia
465 100
100
100
65 100
9
Shukai Zhang
405 100
100
100
5 100
10
Jinnuo Liu
400 100
100
100
100
11
Jiaxi Zhang
335 100
100
100
35
12
Kaiyue Guo
300 100
100
100
13
Hongjia Huang
284 84 40 100
60
14
Sean Wang
190 100
90
15
Luoxiang Pan
100 100
16
Zhaodong Liu
0
16
Michelle Hu
0
通过
提交
14
41
12
44
14
28
8
102
9
14
首次通过时间 3 8 10 26 27