1001. Problem A+B (Big Integer)

人数

提交量

奖励

2017 / 2667
75.63 % 解出
3401 / 11140
30.53 % 通过
1.5
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2011723 2020-08-06 15:35:53 啊我睡了 C++11
912 B 0.008 0.605 Seattle
2011539 2020-08-05 14:16:19 light_BD C++17
853 B 0.007 0.730 Seattle
2011128 2020-08-03 19:03:42 Helloat123 C++17
15670 B 0.010 0.605 Seattle
2010944 2020-08-02 11:23:52 60岁的长介 C
836 B 0.007 0.480 Seattle
2010277 2020-07-31 10:54:06 10195101430 C++11
1153 B 0.010 0.863 Seattle
2008834 2020-07-25 15:40:57 10175102158 Python 3
125 B 0.030 3.418 Seattle
2008808 2020-07-25 14:27:32 aiden Java 8
462 B 0.326 22.512 Seattle
1996425 2020-07-11 11:56:16 HIAAAAA C++17
967 B 0.010 0.605 Seattle
1996314 2020-07-10 20:47:55 一生悬命 C++17
5765 B 0.011 1.352 Seattle
1993083 2020-07-01 17:20:29 Andrew-Malcom C++17
1822 B 0.013 0.734 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出