1034. Factstone Benchmark

人数

提交量

奖励

45 / 53
84.91 % 解出
75 / 128
58.59 % 通过
3.2
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
3386326 2023-07-16 14:06:56 selectect C++17
939 B 0.112 0.730 Seattle
2164254 2020-11-29 21:21:41 10175101159 C++11
306 B 0.078 0.480 Seattle
1339132 2018-10-24 17:57:33 Kevin_K Python 3
217 B 0.684 N/A Giraffe
1159567 2018-03-28 18:40:10 帕秋莉_诺蕾姬 C++14
353 B 0.028 N/A Cow
1159562 2018-03-28 18:39:14 风见幽香 C++11
356 B 0.096 N/A Cow
1089196 2018-02-16 21:35:57 10175101282 C++11
336 B 0.384 N/A Monkey
3628 2016-02-28 18:30:43 10152130255 C++11
397 B 0.143 N/A N/A
51904 2015-03-23 18:45:27 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
694 B 0.168 N/A N/A
807897 2014-09-11 21:41:01 accept1234 C++11
700 B 0.144 N/A N/A
807891 2014-09-11 21:03:08 10122130159 C++11
212 B 0.000 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出