1099. Intersecting Lines

人数

提交量

奖励

42 / 53
79.25 % 解出
50 / 99
50.51 % 通过
3.7
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2924278 2022-03-14 13:14:03 Mushroom C++17
1085 B 0.007 0.605 Seattle
2156531 2020-11-24 22:59:04 robot.a180285 C++17
914 B 0.006 0.609 Seattle
1242723 2018-05-30 15:28:23 10175101159 C++11
949 B 0.000 N/A Goat
1242722 2018-05-30 15:28:13 太菜了怎么办 C++11
949 B 0.000 N/A Goat
1122245 2018-03-16 21:23:29 fanqiexi C++11
802 B 0.004 N/A Cow
888121 2016-01-24 11:57:10 nixiangsima C++11
1791 B 0.000 N/A N/A
862416 2015-09-13 00:29:08 xm_ayx C++11
821 B 0.000 N/A N/A
51874 2015-03-03 20:56:06 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
1668 B 0.000 N/A N/A
824058 2015-03-03 14:25:10 zhengpinggu C
863 B 0.000 N/A N/A
798184 2014-04-16 00:53:19 10132130128 C++11
1162 B 0.000 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出