11. Cacey and Calphabet

人数

提交量

奖励

145 / 178
81.46 % 解出
163 / 546
29.85 % 通过
3.0
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2233219 2021-01-21 16:24:22 章远昊yaoritian C++11
759 B 0.006 0.613 Seattle
2193513 2020-12-24 10:34:24 10205102426 C++17
339 B 0.008 0.742 Seattle
2155693 2020-11-24 21:25:12 robot.a180285 C++17
7703 B 0.008 0.742 Seattle
2130387 2020-11-19 22:08:18 a180285 C++17
1570 B 0.007 1.113 Seattle
2084900 2020-10-19 16:02:29 Drages C++17
444 B 0.008 0.742 Seattle
2080124 2020-10-17 08:42:50 wisper C++17
400 B 0.008 0.766 Seattle
2075852 2020-10-15 20:45:24 Tiancheng Jin C++17
339 B 0.008 0.738 Seattle
2058588 2020-10-06 22:01:16 weiqingv C++11
512 B 0.008 0.738 Seattle
2058467 2020-10-06 19:23:21 神灯巨人 C++11
331 B 0.008 0.738 Seattle
2009257 2020-07-27 15:54:30 dongccm C++11
427 B 0.007 0.738 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出