11. Cacey and Calphabet

人数

提交量

奖励

116 / 147
78.91 % 解出
130 / 303
42.90 % 通过
3.0
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1785031 2019-12-03 23:48:56 Kuroko C++17
368 B 0.008 0.773 Seattle
1773393 2019-11-28 15:40:45 10175101165 C++11
606 B 0.008 0.738 Seattle
1666631 2019-09-01 16:31:03 fsrock C++11
892 B 0.013 0.738 Seattle
1665199 2019-08-19 17:19:24 10175102240 C++11
604 B 0.012 0.738 Seattle
1649342 2019-07-07 21:59:30 CopyZero C++11
492 B 0.014 0.738 Seattle
1649223 2019-07-07 15:05:55 O(小B仔)O C++11
391 B 0.014 0.738 Seattle
1648535 2019-07-05 12:55:50 nowhere C++11
438 B 0.011 0.617 Seattle
1646984 2019-07-04 00:21:20 Violape C++11
407 B 0.013 0.738 Seattle
1646970 2019-07-03 23:43:36 alexanderareo C++11
438 B 0.013 0.738 Seattle
1646898 2019-07-03 22:00:43 linzihan C++11
863 B 0.013 0.738 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出