1165. Palindrome Problem

人数

提交量

奖励

8 / 65
12.31 % 解出
8 / 116
6.90 % 通过
8.6
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2895796 2022-03-03 22:45:31 cqz123 Python 3
436 B 0.019 3.195 Amiya
2156774 2020-11-24 23:22:19 robot.a180285 C++17
1142 B 0.006 0.605 Seattle
1285021 2018-08-09 18:50:46 10175102257 C++11
706 B 0.000 N/A Milk
1284941 2018-08-09 14:49:23 太菜了怎么办 C++14
457 B 0.004 N/A Milk
1284940 2018-08-09 14:48:50 10175101159 C++14
457 B 0.000 N/A Milk
1284920 2018-08-09 13:45:18 南昌大学陈睿思小朋友 Python 3
764 B 0.028 N/A Milk
1083319 2018-02-11 21:59:05 qingliu C++11
1217 B 0.000 N/A Kangaroo
116560 2017-09-07 00:58:08 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
1217 B 0.000 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出