1168. Rising or Falling Sequences

人数

提交量

奖励

5 / 5
100.00 % 解出
7 / 8
87.50 % 通过
5.7
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2156781 2020-11-24 23:23:01 robot.a180285 C++17
561 B 0.006 0.605 Seattle
619971 2010-09-07 16:58:58 godlike C++11
1945 B 0.000 N/A N/A
515434 2007-05-14 14:53:40 sunny_fable C++11
1099 B 0.000 N/A N/A
515416 2007-05-12 17:25:07 10052130241 C++11
1188 B 0.000 N/A N/A
515398 2007-05-12 13:35:25 LSP C++11
1194 B 0.000 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出