15. Mr. Frog and big news

人数

提交量

奖励

62 / 63
98.41 % 解出
100 / 205
48.78 % 通过
2.7
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1660971 2019-08-05 17:06:42 改个名字吧 C++17
311 B 0.547 11.363 Seattle
1645971 2019-07-02 14:40:25 nice666 C++11
1199 B 0.530 3.094 Seattle
1642445 2019-06-22 22:55:35 51902425 C++17
520 B 0.656 2.230 Seattle
1635897 2019-06-10 15:16:36 10175102142 C++17
474 B 0.771 12.363 Seattle
1631001 2019-05-25 08:37:56 星子 C++14
649 B 0.727 16.336 Seattle
1577715 2019-04-14 15:05:47 10185102233 C++11
625 B 0.616 11.488 Seattle
1573202 2019-04-08 22:20:58 xingjunjie C++17
650 B 0.546 12.445 Seattle
1563563 2019-03-29 16:20:38 davege C++17
799 B 0.343 1.980 Seattle
1522500 2019-03-21 22:19:38 deerlht C++17
534 B 0.960 4.855 Seattle
1447290 2019-01-22 21:47:12 10175102240 C++11
408 B 0.924 N/A Giraffe

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出