1972. Hidden Password

人数

提交量

奖励

4 / 5
80.00 % 解出
11 / 19
57.89 % 通过
7.1
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
913136 2016-05-04 21:12:41 11162130197 C++11
722 B 0.004 N/A N/A
52558 2014-12-28 17:32:13 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C
724 B 0.004 N/A N/A
716388 2012-07-15 22:58:36 waah C++11
624 B 0.008 N/A N/A
666613 2011-06-05 16:49:26 aaa_bbb_ccc C++11
792 B 0.007 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出