2212. Lecture halls reservation

人数

提交量

奖励

5 / 11
45.45 % 解出
5 / 34
14.71 % 通过
8.2
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2142219 2020-11-23 19:39:09 robot.a180285 C++17
5428 B 0.009 0.855 Seattle
1242209 2018-05-29 20:34:07 10175102257 C++11
756 B 0.100 N/A Goat
1225482 2018-05-14 20:04:59 10175101159 C++11
445 B 0.012 N/A Cow
1225481 2018-05-14 20:04:48 太菜了怎么办 C++11
445 B 0.016 N/A Goat
717914 2012-08-31 09:41:22 godlike C++11
866 B 0.028 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出