2654. Median

人数

提交量

奖励

33 / 50
66.00 % 解出
62 / 255
24.31 % 通过
5.0
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1640834 2019-06-18 20:54:37 Kuroko C++17
380 B 0.982 0.730 Seattle
1372809 2018-11-23 15:50:35 Uncle_Xia C++11
525 B 0.692 N/A Giraffe
1289321 2018-08-21 21:23:31 ultmaster C++17
366 B 0.916 N/A Milk
1289318 2018-08-21 20:54:08 10175102257 C++11
1230 B 0.128 N/A Milk
1245480 2018-06-04 21:49:12 10175101159 C++11
393 B 0.456 N/A Cow
1245479 2018-06-04 21:48:57 太菜了怎么办 C++11
393 B 0.448 N/A Cow
1203932 2018-04-28 15:32:08 Kevin_K C++14
330 B 0.716 N/A Goat
1159943 2018-03-28 19:49:18 fanqiexi C++11
1002 B 0.044 N/A Cow
1082725 2018-02-10 19:58:59 小木曾雪菜 C++14
976 B 0.820 N/A Monkey
1082436 2018-02-10 14:26:34 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C
770 B 0.680 N/A Monkey

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出