2900. Alien Visit

人数

提交量

奖励

30 / 43
69.77 % 解出
51 / 128
39.84 % 通过
4.5
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1160701 2018-03-28 22:53:01 fanqiexi C++11
641 B 0.004 N/A Goat
116489 2017-09-06 23:33:34 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
1162 B 0.004 N/A N/A
59199 2014-10-30 14:57:42 51151201048 C++11
869 B 0.004 N/A N/A
727677 2013-02-15 16:10:31 008800 C++11
825 B 0.004 N/A N/A
671274 2011-09-04 15:35:10 okoled C++11
1195 B 0.004 N/A N/A
665530 2011-05-29 11:38:38 godlike C++11
619 B 0.004 N/A N/A
664035 2011-05-20 22:07:48 daizhenyang C++11
1163 B 0.004 N/A N/A
663898 2011-05-20 17:13:08 ld92203 C++11
550 B 0.004 N/A N/A
663857 2011-05-20 16:54:45 zouxun C++11
564 B 0.004 N/A N/A
663817 2011-05-20 16:37:22 aaa_bbb_ccc C++11
698 B 0.004 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出