3294. WiFi

人数

提交量

奖励

6 / 20
30.00 % 解出
7 / 80
8.75 % 通过
8.4
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1083328 2018-02-11 22:03:56 qingliu C++11
2345 B 0.500 N/A Kangaroo
115619 2017-08-30 23:13:57 欢迎访问我的主页!http://godweiyang.com C++11
2345 B 0.400 N/A N/A
115604 2017-08-30 20:38:53 kblack C++11
3739 B 0.380 N/A N/A
106645 2017-07-01 15:22:41 ned_chu C++11
1562 B 0.440 N/A N/A
106636 2017-07-01 15:16:42 jacky_yang C++11
2313 B 0.516 N/A N/A
106480 2017-06-29 17:10:10 ultmaster C++11
1456 B 1.336 N/A N/A

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出