3308. lcm 与 gcd (1)

单点时限: 2.0 sec

内存限制: 512 MB

输入格式

输入两个整数

处理到文件结束。

输出格式

对于每组数据,输出答案。

样例

Input
5 5
Output
163
Input
2 7
Output
66

5 人解决,17 人已尝试。

14 份提交通过,共有 54 份提交。

8.4 EMB 奖励。

创建: 2 年,6 月前.

修改: 2 年,4 月前.

最后提交: 3 月,1 周前.

来源: N/A

题目标签