3455. Huge Numbers (Small)

人数

提交量

奖励

68 / 91
74.73 % 解出
113 / 402
28.11 % 通过
4.0
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2866283 2022-02-21 15:26:44 圣墓山花哩喵 C++17
544 B 0.007 0.613 Seattle
2833851 2021-12-23 11:16:31 xia4533 C++17
598 B 0.008 0.590 Seattle
2013207 2020-08-17 14:42:02 Twisted9 C++11
673 B 0.007 0.609 Seattle
1929146 2020-04-28 09:44:15 Cuibaby C++14
524 B 0.007 0.480 Seattle
1900989 2020-03-29 14:03:55 feathes C++17
520 B 0.007 0.605 Seattle
1849714 2020-02-11 15:46:01 10195101430 C++11
509 B 1.343 0.480 Seattle
1750641 2019-11-14 11:37:01 Andrew-Malcom C
563 B 0.875 0.488 Seattle
1748003 2019-11-12 17:05:05 lucaschen2000 C
535 B 0.745 0.480 Seattle
1632593 2019-05-28 11:10:15 bbzl_loves_zx C++17
592 B 0.009 0.484 Seattle
1629189 2019-05-23 17:54:56 WHYNBNB C++17
550 B 0.009 0.672 Seattle

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出