3500. Game of Chairs 抢椅子

人数

提交量

奖励

9 / 12
75.00 % 解出
19 / 150
12.67 % 通过
6.5
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
1200639 2018-04-24 11:12:30 dream_cloud C++14
1456 B 0.456 N/A Goat
1089452 2018-02-17 20:13:29 fanqiexi C
810 B 0.208 N/A Monkey
1083680 2018-02-12 16:19:59 Weaver_zhu C++14
1098 B 0.236 N/A Kangaroo
1082432 2018-02-10 14:20:41 10175101214 C++11
1816 B 1.764 N/A Monkey
1082410 2018-02-10 14:00:57 10175101282 C++11
1122 B 0.248 N/A Kangaroo
1561341 2018-02-10 02:55:20 143#0001 C++11
1139 B 0.292 N/A N/A
1082275 2018-02-10 02:55:20 10175102238 C++11
1139 B 0.292 N/A Kangaroo
1081287 2018-02-08 17:10:45 kblack C++14
1809 B 0.940 N/A Monkey
1081256 2018-02-08 16:21:47 ultmaster C++11
1332 B 1.212 N/A Kangaroo

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出