4555. Construct Palindrome String

人数

提交量

奖励

24 / 58
41.38 % 解出
27 / 309
8.74 % 通过
6.5
EMB

提交
比赛下的提交可能访问受限

# 时间 评测结果 代码长度 耗时 内存 评测机
2852527 2021-12-31 17:46:57 hahahahahaha C++17
3914 B 0.870 426.117 Seattle
2835551 2021-12-23 20:17:57 20123040 C++17
2685 B 0.407 197.395 Seattle
2834611 2021-12-23 15:33:38 CN_Amuzi C++17
1908 B 0.496 211.715 Seattle
2829254 2021-12-21 08:49:01 SHU20122955 C++17
2270 B 0.152 119.855 Seattle
2828930 2021-12-20 20:16:33 woria C++14
2967 B 0.912 188.641 Seattle
2828764 2021-12-20 18:32:21 帕秋莉 C++17
2925 B 0.364 231.508 Seattle
2826375 2021-12-19 17:58:30 yuanyuan1024 C++17
3619 B 0.521 181.250 Seattle
2826321 2021-12-19 17:26:21 lapfsjg_734722462_at_qq.com C++17
2192 B 1.828 261.348 Seattle
2826316 2021-12-19 17:18:59 __P500 C++17
10597 B 0.621 227.801 Seattle
2825832 2021-12-19 15:47:12 znpt0730 C++17
2999 B 0.248 186.773 Amiya

耗时 / 代码长度
你的提交用大圆标出