2016. PK

10175102262 LarsPendragon

感谢@10175102213教我scanf的用法。居然不能一次读两行,感觉自己C语言白学了。
附C++(?)代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  int atk1, atk2, hp1, hp2;
  while(scanf("%dvs%d",&hp1,&hp2)!=EOF)
  {
    scanf("%dvs%d",&atk1,&atk2);
    while(hp1>0 && hp2>0)
    {
      hp1-=atk2;
      hp2-=atk1;
    }
    if(hp1>0) cout<<1<<endl;
    else cout<<2<<endl;
  }
  return 0;
}

……
(这一道水题,但是这是我在400AC之前的遗留产物,不属于食言(溜

lnu_cxn

include

include

using namespace std;
int main() {
int hp1 = 0, hp2 = 0, at1 = 0, at2 = 0;
while (scanf(“%dvs%d”, &hp1, &hp2) != EOF) {
scanf(“%dvs%d”, &at1, &at2);
int temp1 = hp1 / at2, temp2 = hp2 / at1;
if (temp1>temp2)
cout << 1 << endl;
else
cout << 2 << endl;
}
return 0;
}
这个更快

你当前正在回复 博客/题目
存在问题!