2979. ZigZag

单点时限: 2.0 sec

内存限制: 256 MB

的 zig-zag 图形:

1 2 9

4 3 8

5 6 7

的 zig-zag 图形:

1  2  9  10 25

4  3  8  11 24

5  6  7  12 23

16 15 14 13 22

17 18 19 20 21

给定正整数 ,请输出 的 zig-zag 图形。

输入格式

行:整数 () 为问题数。

行:每行一个正整数

输出格式

对于每个问题,输出一行问题的编号( 开始编号,格式:case #0: 等)。

对每个 ,输出 的 zig-zag 图形,两个数之间用一个空格分开。每行最后一个数后面没有空格。

样例

Input
2
3
5
Output
case #0:
1 2 9
4 3 8
5 6 7
case #1:
1 2 9 10 25
4 3 8 11 24
5 6 7 12 23
16 15 14 13 22
17 18 19 20 21

426 人解决,437 人已尝试。

539 份提交通过,共有 779 份提交。

0.6 EMB 奖励。

创建: 6 年,10 月前.

修改: 1 年,5 月前.

最后提交: 3 周,4 天前.

来源: 2013年编程实践课程非师范班第1次上机考试

题目标签