SYSU_Zayin

近期博客

更多
标题 创建 更新

近期悬赏

更多
标题 创建 更新

近期比赛

更多
# 标题 时间 得分 排名
151 EOJ Monthly 2019.3 (based on March Selection) 10 月,1 周前 0 642
140 EOJ Monthly 2019.2 (based on February Selection) 11 月,1 周前 5 3
125 EOJ Monthly 2018.12 1 年,1 月前 4907 5

近期作业

# 标题 最后提交 得分 注册
SYSU_Zayin
注册于 1 年,1 月前

近一年的提交

题目集中的提交

查看所有提交
题目 运行编号 时间 语言 CPU
3677. 回收卫星 1464941 11 月,1 周前 C++17 0.004
3681. 中位数 1463642 11 月,1 周前 C++17 4.172
3676. 解题 1463065 11 月,1 周前 C++17 1.344
3678. 方差 1462732 11 月,1 周前 C++17 0.216
3679. 进制转换 1462426 11 月,1 周前 C++17 0.144
3655. 日落轨迹 1387350 1 年,1 月前 C++17 0.232
3654. 管理孩子 1386359 1 年,1 月前 C++17 1.148
3652. 乘法还原 1385554 1 年,1 月前 C++17 0.252
3653. 她的名字 1385222 1 年,1 月前 C++17 0.708
3651. 仰望星空 1384816 1 年,1 月前 C++17 0.004